นโยบายความเป็นส่วนตัว

สำหรับผู้ใช้บริการ, ลูกค้า, บุคคลทั่วไปและผู้ติดต่อผ่านโซเชียลมีเดีย

ของบริษัทสถาพรบุ๊คส์จำกัด และบริษัทในเครือ

1. บททั่วไป

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้อง และให้หมายความรวมถึงกฎหมายฉบับแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ ในอนาคต (“กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”)  จึงจัดทำนโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ของบริษัทสถาพรบุ๊คส์ จำกัด ฉบับนี้ขึ้น สำหรับผู้ใช้บริการ, ลูกค้า, บุคคลทั่วไป, และผู้ติดต่อผ่านโซเชียลมีเดีย เพื่ออธิบายให้ท่านทราบถึงวิธีการที่บริษัทฯ ปฏิบัติต่อข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของท่าน หรืออาจจะระบุตัวตนของท่านได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) เช่น วิธีการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือ การดำเนินการใด ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าด้วยวิธีการอัตโนมัติหรือไม่ก็ตาม อาทิ การบันทึก การจัดระบบ การจัดเก็บ การปรับเปลี่ยนหรือการดัดแปลง การเรียกคืน การส่ง โอน การเผยแพร่หรือการทำให้สามารถเข้าถึงหรือพร้อมใช้งานโดยวิธีใด ๆ การจัดเรียง การนำมารวมกัน การจำกัดหรือการห้ามเข้าถึง การโอน การลบหรือการทำลาย (“ประมวลผล”) และเพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงวัตถุประสงค์ในการประมวลผล ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านอ่านและทำความเข้าใจถึงข้อกำหนดต่าง ๆ ภายใต้นโยบายฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ทำการเก็บรวบรวมและแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

2.1 ภายใต้นโยบายฯ ฉบับนี้ ของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ทำการเก็บรวบรวมและประมวลผลประกอบด้วยประเภทและรายละเอียด แหล่งที่มาของข้อมูลดังนี้

2.1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับ ผู้ใช้บริการ

    บุคคลผู้ใช้บริการจากบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน อาทิ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ ผู้ใช้บริการแอปพลิเคชัน ผู้ที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลหรือขอรับบริการ และผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับบริการของบริษัทฯ เป็นต้น และให้หมายความรวมถึง บุคคลที่เกี่ยวข้องหรือเป็นตัวแทนของผู้ใช้บริการ ซึ่งเป็นนิติบุคคล และผู้ที่ข้อมูลส่วนบุคคลปรากฏในเอกสารต่าง ๆ และหรือข้อมูลที่ท่านได้กรอกผ่านแอปพลิเคชัน ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการหรือบริการของบริษัทฯ นี้ แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ได้มาได้แก่

                      2.1.1.1 เมื่อท่านติดต่อสื่อสาร สอบถามข้อมูล ผ่านทางเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน โทรศัพท์ อีเมล การพบปะกันโดยตรง หรือโดยวิธีการอื่นใด

 2.1.1.2 เมื่อท่านแสดงเจตนาเพื่อใช้บริการใดๆ หรือการสั่งซื้อสินค้าใดๆ จากบริษัทและเข้าทำสัญญากับบริษัทฯ

                           2.1.1.3 เมื่อท่านเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาด การจับสลากชิงโชค งานอีเว้น เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อรับส่วนลด การตอบแบบสอบถามหรือกิจกรรมอื่น ๆ

                       2.1.1.4 การเก็บข้อมูลจากผู้ให้บริการต่าง ๆ ของบริษัทฯ อาทิ ผู้ให้บริการและแอป    พลิเคชัน ผู้ให้บริการ E-Commerce และผู้ให้บริการประชาสัมพันธ์และแนะนำบริการ

       2.2 ในบางกรณีบริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งข้อมูลสาธารณะ ไม่ว่าท่านจะเป็นผู้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลด้วยตนเองหรือได้ให้ความยินยอมแก่ผู้ใดในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังกล่าวในข้อ 2.2 ในบางกรณีบริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอัตโนมัติผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การใช้คุกกี้ (Cookies) หรือเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดู นโยบายการใช้คุกกี้

2.3 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านจะได้รับการแจ้งถึงรายละเอียดต่าง ๆ ตามที่ระบุในนโยบายฯ ฉบับนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หรือหากเป็นกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดให้การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใดต้องได้รับความยินยอมจากท่าน บริษัทฯ จะขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน

2.4 ในกรณีที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ก่อนวันที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับ บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปตามวัตถุประสงค์เดิมที่บริษัทฯ ได้แจ้งไว้แก่ท่านในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งท่านมีสิทธิยกเลิกความยินยอม โดยติดต่อมายังบริษัทฯ ตามรายละเอียดการติดต่อที่ระบุไว้ในข้อ 8 ของนโยบายฯ ฉบับนี้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคำขอยกเลิกความยินยอมของท่านและดำเนินการตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ถูกเก็บรวบรวมและประมวลผลภายใต้นโยบายฯ ฉบับนี้ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับบริษัทฯ โดยตรง หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมจากท่านโดยอัตโนมัติ หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ได้รับมาจากบุคคลภายนอก ได้แก่

3.1 ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล วัน/เดือน/ปีเกิด อายุ เพศ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน รูปถ่าย ลายมือชื่อเป็นต้น

3.2 ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ไอดีผู้ใช้สำหรับไลน์แอปพลิเคชัน (Line ID) เป็นต้น

3.3 ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมการใช้บริการ เช่นรหัสผู้ใช้บริการ รายละเอียดการสนใจบริการ เป็นต้น

3.4 ข้อมูลที่ใช้ประกอบเป็นหลักฐานในการทำธุรกรรมหรือนิติกรรมต่าง ๆ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฏในสำเนาบัตรประชาชน สำเนาหนังสือเดินทาง เป็นต้น

3.5 ข้อมูลอื่น ๆ เช่น พฤติกรรมหรือแนวโน้มในการใช้บริการ บันทึกไลน์ บันทึก Messenger แอปพลิเคชัน บันทึกผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆ และบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวผ่านกล้องวงจรปิด (CCTV) เป็นต้น

     3.6 ข้อมูลด้านเทคนิค เช่น ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP Address) และข้อมูลที่บริษัทฯ ได้เก็บรวบรวมผ่านคุกกี้ (Cookies) หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึงกัน เป็นต้น

4. วิธีที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมและรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทฯ เก็บรวบรวมและรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

4.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับบริษัทฯ โดยตรง

ท่านอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทฯ โดยตรง เช่น เมื่อท่านยื่นใบสมัครใช้บริการ และเอกสารประกอบการบริการให้แก่บริษัทฯ ไม่ว่าโดยการ walk-in การสมัครที่บูธ เช่น งาน Fair Roadshow หรือการสมัครงานผ่านเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ของบริษัทฯ เป็นต้น

4.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมจากท่านโดยอัตโนมัติ

บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอัตโนมัติผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การใช้คุกกี้ (Cookies) หรือเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดู นโยบายการใช้คุกกี้

4.3 ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ได้รับมาจากบุคคลภายนอก

บริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจากบุคคลภายนอก เช่น เว็บไซต์สมัครงานของบุคคลที่สาม บุคคลในหน่วยงานอ้างอิงของท่าน แหล่งข้อมูล Social Media เป็นต้น

5. วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

5.1 บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ภายใต้ฐานทางกฎหมาย ดังต่อไปนี้ (รวมกันเรียกว่า "วัตถุประสงค์ที่กำหนด”)

               5.1.1 วัตถุประสงค์เกี่ยวกับการให้บริการแก่ลูกค้า ตลอดจนการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

                    5.1.1.1  เพื่อการลงทะเบียนสมัครสมาชิก หรือลงทะเบียนผู้ใช้บริการ โดยใช้ฐานในการประมวลผลดังนี้

 ฐานสัญญา: การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเป็นการจำเป็นเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของผู้ใช้บริการ สำหรับการลงทะเบียนสมัครสมาชิกเป็นลูกค้ารายใหม่หรือลงทะเบียนผู้ใช้บริการ

ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: ในกรณีที่ลูกค้าเป็นนิติบุคคล การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

                5.1.1.2 เพื่อการดำเนินการเข้าทำสัญญาบริการ โดยใช้ฐานในการประมวลผลดังนี้

ฐานสัญญา: การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการเป็นการจำเป็นเพื่อการเข้าทำสัญญา และกระบวนการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำสัญญา

ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: ในกรณีที่ลูกค้าเป็นนิติบุคคล การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าหรือผู้ใช้บริการเป็นการจำเป็น   เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การบริหารจัดการสัญญา การตรวจสอบยืนยันตัวตนของลูกค้า หรือผู้ใช้บริการและการพิจารณาคุณสมบัติลูกค้า หรือผู้ใช้บริการ เป็นต้น

               5.1.1.3 เพื่อการบริหารจัดการใช้บริการ จัดเตรียมบริการ และดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ฐานในการประมวลผลดังนี้

ฐานสัญญา: การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาบริการ ซึ่งลูกค้าหรือผู้ใช้บริการเป็นคู่สัญญา

ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: ในกรณีที่ลูกค้าเป็นนิติบุคคล การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

               5.1.1.4 เพื่อการดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ใช้บริการ และการรับเรื่องร้องเรียน โดยใช้ฐานในการประมวลผลดังนี้

ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ ในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ใช้บริการ ให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด และเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของบริษัทฯ สำหรับในกรณีการรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการ

 

               5.1.2   วัตถุประสงค์เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารและกิจกรรมทางการตลาด

                      5.1.2.1   เพื่อการติดต่อสื่อสารกับท่าน

   โดยใช้ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ ในการติดต่อสื่อสารกับท่าน เกี่ยวกับการให้บริการต่าง ๆ ของบริษัทฯ

        5.1.2.2 เพื่อการประชาสัมพันธ์และกิจกรรมทางการตลาดของบริษัทฯ

               โดยใช้ฐานความยินยอม: การที่บริษัทฯ จะดำเนินกิจกรรมทางการตลาดใด ๆ อาทิ การส่งข้อความเกี่ยวกับการสื่อสารทางการตลาดให้แก่ท่าน การขอถ่ายภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวของท่านเพื่อนำไปประมวลภาพและประชาสัมพันธ์กิจกรรมการตลาดตามช่องทางสื่อต่าง ๆ บริษัทฯ จะดำเนินการโดยอาศัยความยินยอมที่ได้รับจากท่าน

               5.1.2.3 ข้อมูลเชิงลึกและการวิเคราะห์ข้อมูล  เรามีการวิเคราะห์รายละเอียดการติดต่อกับข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ เกี่ยวกับท่านที่บริษัทฯ สังเกตได้จากการที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์ของบริษัทฯ ข้อความการติดต่อทางอีเมลของบริษัทฯ และ/หรือบริการของบริษัทฯ

เมื่อบริษัทฯ ได้รับความยินยอมจากท่าน บริษัทฯ จะใช้คุกกี้ (cookies) บันทึกข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (log files) และเทคโนโลยีอื่นๆ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรศัพท์ที่ท่านใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงข้อมูล ดังต่อไปนี้

IP address เพื่อติดตามตรวจสอบการจราจรและปริมาณการเข้าใช้เว็บไซต์ของบริษัทฯ

Session ID เพื่อติดตามสถิติการใช้เว็บไซต์ของบริษัทฯ และ

ข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจส่วนตัว ความสนใจทางอาชีพ กลุ่มลูกค้าตามลักษณะประชากร ประสบการณ์การใช้บริการของบริษัทฯและค่ากำหนดการติดต่อ

เว็บไซต์ของบริษัทฯ และอีเมลของบริษัทฯ อาจมีการใช้คุกกี้ เว็บบีคอน (web beacons) และพิกเซลแท็กส์ (pixel tags) (“แท็กส์”) แท็กส์ช่วยให้บริษัทฯ สามารถเก็บสถิติจำนวนผู้เข้าชมหน้าเว็บไซต์หรือเปิดอ่านอีเมล และเก็บข้อมูลรวมประเภทอื่น เมื่อคุณคลิกอีเมลที่มีแท็กส์อาจมีการอ้างอิงข้อมูลติดต่อของท่านไขว้กับอีเมลต้นฉบับ และ/หรือ แท็กส์ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ใช้ “ที่อยู่เว็บไซต์แบบคลิกผ่าน (click-through URL)” ในข้อความอีเมลบางข้อความเพื่อลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่บริษัทฯ จัดการหรือมีผู้จัดการแทนบริษัทฯ บริษัทฯ อาจติดตามสถิติการคลิกผ่านเพื่อวัดความสนใจในประเด็นหนึ่งๆ เป็นการเฉพาะ และวัดประสิทธิภาพของการสื่อสารเหล่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู นโยบายคุกกี้ ของบริษัทฯ

ข้อมูลดังกล่าวถูกนำไปใช้ประกอบเป็นข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับอุปนิสัยของผู้เข้าชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อบริษัทฯ ได้รับความยินยอมจากท่าน บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลระบุตำแหน่งของคุณด้วยเพื่อวัตถุประสงค์ของข้อมูลเชิงลึกและการวิเคราะห์ข้อมูล

จากการใช้ข้อมูลดังกล่าว บริษัทฯ สามารถวัดประสิทธิภาพของเนื้อหาของบริษัทฯ และพฤติการณ์ที่ผู้เข้าชมใช้เว็บไซต์ของบริษัทฯ และบริการของบริษัทฯ  ทำให้บริษัทฯ สามารถเรียนรู้ได้ว่า หน้าเว็บใดของเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่เป็นที่ดึงดูดผู้เข้าชมที่สุด ส่วนใดของเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นที่น่าสนใจที่สุด และประเภทของลักษณะและฟังก์ชันใดที่ผู้เข้าชมอยากที่จะเห็นบริษัทฯ ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อช่วยในการเลือกสรรผลิตภัณฑ์และบริการในอนาคต รวมถึงการออกแบบเว็บไซต์  และเพื่อจดจำการตั้งค่าเฉพาะต่างๆ ของท่านอีกทั้ง บริษัทฯ ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาด (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูหัวข้อ “กิจกรรมทางการตลาด” ด้านล่างนี้)

                  5.1.2.4  กิจกรรมทางการตลาด 

 การตลาดทางไปรษณีย์ 

บริษัทฯ ใช้ชื่อและที่อยู่ทางไปรษณีย์ในการส่งข้อความการสื่อสารทางการตลาดทางไปรษณีย์ให้ท่าน (หรือองค์กรที่ท่านเป็นตัวแทน) การสื่อสารทางการตลาดทางไปรษณีย์ของบริษัทฯ ประกอบด้วยการแถลงข่าวข้อมูลสินค้าและกิจกรรมส่งเสริมการขายตลอดจนข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับองค์กรของบริษัทฯ  เว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงงานกิจกรรมและกิจกรรมส่งเสริมการขายที่บริษัทฯ จัดขึ้นเป็นครั้งคราว  การตลาดทางไปรษณีย์ของบริษัทฯ ประกอบด้วยการตลาดทางไปรษณีย์แบบเจาะจงตัวบุคคลและไม่เจาะจงตัวบุคคล การตลาดแบบเจาะจงตัวบุคคลคือการตลาดซึ่งได้มีการปรับให้เข้ากับท่านโดยเฉพาะ เช่น การตลาดทางไปรษณีย์แบบเจาะจงตัวบุคคลจะนำเสนอบริการ งานกิจกรรม ข้อเสนอและ/หรือกิจกรรมส่งเสริมการขายที่บริษัทฯ คิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่น่าสนใจสำหรับท่านมากที่สุด ส่วนการตลาดแบบไม่เจาะจงตัวบุคคลคือการตลาดเกี่ยวกับบริการ งานกิจกรรม ข้อเสนอและ/หรือกิจกรรมส่งเสริมการขายทั่วไปของบริษัทฯ และไม่ได้ปรับให้เข้ากับบุคคลใดโดยเฉพาะ

ในกรณีที่บริษัทฯ ส่งข้อความทางการตลาดทางไปรษณีย์แบบเจาะจงตัวบุคคลให้ท่าน บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลเกี่ยวกับท่านที่บริษัทฯ สังเกตได้จากการที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์ของบริษัทฯ ข้อความการติดต่อทางอีเมลของบริษัทฯ ถึงท่าน เพื่อเลือกข้อความการตลาดแบบเจาะจงตัวบุคคลที่จะส่งให้ท่าน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล โปรดดูหัวข้อ “ข้อมูลเชิงลึกและการวิเคราะห์ข้อมูล” ข้างต้น

5.1.2.5  การตลาดทางอีเมลและข้อความสั้น SMS/MMS 

บริษัทฯ ใช้ชื่อและที่อยู่อีเมลในการส่งข้อความการสื่อสารทางการตลาดทางอีเมลให้ท่าน (หรือองค์กรที่ท่านเป็นตัวแทน) บริษัทฯ ใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือของท่านในการส่งข้อความการสื่อสารทางการตลาดทาง SMS/MMS ให้กับท่าน การสื่อสารทางการตลาดทางอีเมลและ SMS/MMS ของบริษัทฯ ประกอบด้วยการเผยแพร่ข่าวและข้อมูลส่งเสริมการตลาด ตลอดจนข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับองค์กรของบริษัทฯ  เว็บไซต์ของบริษัทฯ บริการของบริษัทฯ งานกิจกรรมและกิจกรรมส่งเสริมการขายที่บริษัทฯ จัดขึ้นเป็นครั้งคราว นอกจากนี้ สมาชิกสามารถสมัครรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับข้อเสนอพิเศษทางอีเมลได้อีกด้วย

การตลาดทางอีเมลและ SMS/MMS ของบริษัทฯ ประกอบด้วยการตลาดทางอีเมลแบบเจาะจงตัวบุคคลและไม่เจาะจงตัวบุคคล การตลาดแบบเจาะจงตัวบุคคลคือการตลาดซึ่งได้มีการปรับให้เข้ากับท่านโดยเฉพาะ เช่น การตลาดทางอีเมลแบบเจาะจงตัวบุคคลจะนำเสนอบริการ งานกิจกรรม ข้อเสนอและ/หรือกิจกรรมส่งเสริมการขายที่บริษัทฯ คิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่น่าสนใจสำหรับท่านมากที่สุด ส่วนการตลาดแบบไม่เจาะจงตัวบุคคลคือการตลาดเกี่ยวบริการ งานกิจกรรม ข้อเสนอและ/หรือกิจกรรมส่งเสริมการขายทั่วไปของบริษัทฯ  และไม่ได้ปรับให้เข้ากับบุคคลใดโดยเฉพาะ

ในกรณีที่บริษัทฯ ส่งข้อความทางการตลาดทางอีเมลหรือ SMS/MMS แบบเจาะจงตัวบุคคลให้ท่าน  บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลเกี่ยวกับท่านที่บริษัทฯ สังเกตได้จากการที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์ของบริษัทฯ  ข้อความการติดต่อทางอีเมลของบริษัทฯ ถึงท่าน เพื่อเลือกข้อความการตลาดแบบเจาะจงตัวบุคคลที่จะส่งให้ท่าน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล โปรดดูหัวข้อ “ข้อมูลเชิงลึกและการวิเคราะห์ข้อมูล” ข้างต้น

          5.1.2.6 การทำโฆษณาแบบติดตามลูกค้าทางโซเชียลมีเดีย (Social media remarketing) 

บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลเกี่ยวกับท่านที่บริษัทฯ สังเกตได้จากการที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์ของบริษัทฯ ข้อความการติดต่อทางอีเมลของบริษัทฯ ถึงท่าน และ/หรือ การใช้บริการของบริษัทฯ เพื่อทำการโฆษณาแบบเจาะจงตัวบุคคลให้กับท่านผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียที่ดำเนินการโดย Facebook และ/หรือ Google ซึ่งท่านเป็นผู้ใช้ที่ลงทะเบียนไว้กับบริการดังกล่าว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล โปรดดูหัวข้อ “ข้อมูลเชิงลึกและการวิเคราะห์ข้อมูล” ข้างต้น ในการนี้บริษัทฯ ทำโฆษณาแบบติดตามลูกค้า (Remarketing) โดยใช้ Facebook Customer Audiences และ/หรือ Google Customer March ตามลำดับ ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจะเป็นไปตามการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวที่ท่านได้เลือกไว้สำหรับบริการนั้นๆ

ฐานทางกฎหมายในการประมวลผล

ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ในรูปแบบที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้อย่างสมบูรณ์ บริษัทฯ ไม่จำต้องมีฐานทางกฎหมายในการใช้ข้อมูลนั้นเนื่องจากข้อมูลดังกล่าวไม่ถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกควบคุมโดยกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม การเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้อาจต้องเป็นไปตามกฎหมายอื่นซึ่งกำหนดให้ต้องได้รับความยินยอมจากท่าน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูนโยบายคุกกี้ของบริษัทฯ

        5.1.2.7  ข้อมูลโซเชียลมีเดียเชิงลึก 

ในกรณีที่ท่านเป็นผู้ใช้ที่ลงทะเบียนไว้กับบริการของ Facebook หรือ Google บริษัทฯ จะใช้ที่อยู่อีเมลของท่านที่อยู่ในรูปแบบการเข้ารหัสลับ เพื่อให้ Facebook และ Google สามารถหาผู้ใช้รายอื่นที่ลงทะเบียนไว้กับบริการของตนซึ่งมีความสนใจคล้ายกับท่านโดยอาศัย

• ข้อมูลเกี่ยวกับท่านที่บริษัทฯ สังเกตได้จากการที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์ของบริษัทฯ ข้อความการติดต่อทางอีเมลของบริษัทฯ ถึงท่าน และ/หรือ การใช้บริการของบริษัทฯ (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล โปรดดูหัวข้อ “ข้อมูลเชิงลึกและการวิเคราะห์ข้อมูล” ข้างต้น) และ

• ข้อมูลเกี่ยวกับท่านที่ครอบครองโดย Facebook และ/หรือ Google

        5.1.3 วัตถุประสงค์เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลและการพัฒนาคุณภาพการบริการของบริษัทฯ

    5.1.3.1  เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลและสำรวจพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ หรือบุคคลอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

โดยใช้ฐานความยินยอม: การที่บริษัทฯ เป็นฝ่ายเข้าขอสัมภาษณ์และสังเกตพฤติกรรมของลูกค้า เพื่อขอเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล หรือการซื้อข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ามาจากบุคคลภายนอก เพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูลและสำรวจพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินการโดยอาศัยความยินยอมที่ได้รับจากผู้ใช้บริการ หรือบุคคลอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

         5.1.3.2  เพื่อการวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือช่องทางอื่น ๆ ของผู้ใช้บริการ โดยใช้ฐานในการประมวลผลดังนี้

ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการจากการใช้งานเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือช่องทางอื่น ๆ เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์ชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของบริษัทฯ
ฐานความยินยอม: ในกรณีที่บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อนำมาวิเคราะห์พฤติกรรมและทำโฆษณาแบบเจาะจงตามพฤติกรรมของท่าน บริษัทฯ จะดำเนินการโดยอาศัยความยินยอมที่ได้รับจากท่าน

          5.1.4 วัตถุประสงค์เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือใช้บังคับกับบริษัทฯ และการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

           5.1.4.1  เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือใช้บังคับกับบริษัทฯ

โดยใช้ฐานกฎหมาย: เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายซึ่งบังคับใช้กับบริษัทฯ อาทิ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กฎหมายภาษีอากร กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นต้น

           5.1.4.2  เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย และดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

โดยใช้ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการจำเป็นเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้ซึ่งสิทธิเรียกร้องของบริษัทฯ ในขั้นตอนต่าง ๆ ตามกฎหมาย เช่น การสอบสวนและการไต่สวนโดยเจ้าหน้าที่รัฐ การเตรียมคดี การดำเนินคดี และการต่อสู้คดีในชั้นศาล เป็นต้น

          5.1.5 ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อท่าน และวัตถุประสงค์อื่น ๆ

           5.1.5.1  เพื่อการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อท่าน หรือเกี่ยวข้องโดยตรงกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดใด ๆ ข้างต้น 

โดยใช้ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์ชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ ในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นของบริษัทฯ และ/หรือเป็นประโยชน์ต่อท่าน หรือเกี่ยวข้องโดยตรงกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดข้างต้น หากเป็นกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดให้การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใดต้องได้รับความยินยอมจากท่าน บริษัทฯ จะขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน

                  5.1.5.2  เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบถึงวัตถุประสงค์อื่นใดอันเป็นเหตุให้บริษัทฯ ต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ที่กำหนดข้างต้น หรือเมื่อบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์เดิมที่กำหนดไว้ หากเป็นกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดให้การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใดต้องได้รับความยินยอมจากท่าน บริษัทฯ จะขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน

  5.2  เนื่องจากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ จะดำเนินการประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดตามข้อ 5.1 ข้างต้นในส่วนที่มีความเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติตามกฎหมายหรือสัญญาหรือมีความจำเป็นเพื่อเข้าทำสัญญากับท่าน เป็นข้อมูลที่จำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว หากท่านไม่ประสงค์ที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่บริษัทฯ อาจมีผลกระทบทางกฎหมาย หรืออาจทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ภายใต้สัญญาที่ได้เข้าทำกับท่าน หรือไม่สามารถเข้าทำสัญญากับท่านได้ (แล้วแต่กรณี) ในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นต้องปฏิเสธการเข้าทำสัญญากับท่าน หรือยกเลิกการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับท่าน หรือปฏิเสธการให้สิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

 5.3 ในกรณีที่บริษัทฯ จะดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในลักษณะ และ/หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น บริษัทฯ จะจัดให้มีนโยบายหรือประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติม และ/หรือมีหนังสือไปยังท่านเพื่ออธิบายการประมวลผลข้อมูลในลักษณะดังกล่าว โดยท่านควรอ่านนโยบายหรือประกาศเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องร่วมกับประกาศฯ ฉบับนี้ และ/หรือหนังสือดังกล่าว (แล้วแต่กรณี)

6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

      6.1 บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนดและตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ให้แก่บุคคลและหน่วยงานดังต่อไปนี้

             6.1.1  บริษัทสถาพรบุ๊คส์ จำกัด และบริษัทในเครือ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงผู้บริหาร กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง และ/หรือบุคลากรภายในของบริษัทดังกล่าวเท่าที่เกี่ยวข้อง และตามความจำเป็นเพื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

             6.1.2  คู่ค้าทางธุรกิจ ผู้ให้บริการ และผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ มอบหมายหรือว่าจ้างให้ทำหน้าที่บริหารจัดการ/ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัทฯ ในการให้บริการต่าง ๆ เช่น การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริการบันทึกข้อมูล บริการรับส่งไปรษณีย์ บริการรับส่งพัสดุ บริการจัดพิมพ์ บริการวิเคราะห์ข้อมูล บริการทำการวิจัย การทำการตลาด หรือบริการอื่นใดที่อาจเป็นประโยชน์ต่อท่าน หรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นต้น

             6.1.3 ที่ปรึกษาของบริษัทฯ อาทิ ที่ปรึกษากฎหมาย ทนายความ ผู้ตรวจสอบบัญชี นักการตลาดหรือผู้เชี่ยวชาญอื่นใด ทั้งภายในและภายนอกของบริษัทฯ เป็นต้น

            6.1.4  หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่กำกับดูแลตามกฎหมาย หรือที่ร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย หรือที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมาย หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานอัยการสูงสุด ศาล และกรมบังคับคดี เป็นต้น

             6.1.5  บุคคลหรือหน่วยงานอื่นใดที่ท่านให้ความยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลหรือหน่วยงานนั้น ๆ อาทิ การเปิดเผยการประมวลภาพกิจกรรมตามช่องทางสื่อต่าง ๆ ของบริษัทฯ ให้แก่ประชาชนทั่วไป

      6.2 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลอื่น จะดำเนินการภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนด หรือวัตถุประสงค์อื่นที่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้เท่านั้น ในกรณีที่กฎหมายกำหนดว่าต้องได้รับความยินยอมจากท่าน บริษัทฯ จะขอความยินยอมจากท่านก่อน

      6.3 ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลอื่น บริษัทฯ จะจัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เปิดเผยและเพื่อปฏิบัติตามมาตรฐานและหน้าที่การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

7. ระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ๆ โดยระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลจะเปลี่ยนแปลงไปโดยขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่กำหนดในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ๆ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเป็นระยะเวลาตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด (ถ้ามี) โดยคำนึงถึงอายุความตามกฎหมายสำหรับการดำเนินคดีที่อาจเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับเอกสารหรือข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมไว้ในแต่ละรายการ และโดยคำนึงถึงแนวปฏิบัติของบริษัทฯ และของภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภทเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี นับแต่วันที่นิติสัมพันธ์ระหว่างท่านกับบริษัทฯ สิ้นสุดลง อย่างไรก็ดี บริษัทฯ อาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเกินกว่าระยะเวลาดังกล่าวหากกฎหมายอนุญาตหรือการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจำเป็นต่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องทางกฎหมายของบริษัทฯ

หลังจากครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว จากการจัดเก็บหรือระบบของบริษัทฯ และของบุคคลอื่นซึ่งให้บริการแก่บริษัทฯ (ถ้ามี) หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวท่านได้ เว้นแต่จะเป็นกรณีที่บริษัทฯ สามารถเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้ต่อไปตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนด ทั้งนี้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถติดต่อมายังบริษัทฯ ตามรายละเอียดการติดต่อที่ระบุไว้ในข้อ 11 ของนโยบายฯ ฉบับนี้

8. สิทธิต่าง ๆ ของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ภายใต้หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ หากท่านประสงค์ที่จะขอใช้สิทธิของท่าน ท่านสามารถติดต่อมายังบริษัทฯ ตามรายละเอียดการติดต่อในข้อ 11 ของนโยบายฯ ฉบับนี้

8.1 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอให้บริษัทฯ ทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

 

8.2 สิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิที่จะขอรับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่าน รวมถึงมีสิทธิขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น หรือตัวท่านเอง เว้นแต่โดยสภาพไม่สามารถทำได้ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

8.3 สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

8.4 สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านอาจขอให้บริษัทฯ ลบ ทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

8.5 สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

8.6 สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง

ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง หากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

8.7 สิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอม

ในกรณีที่บริษัทฯ อาศัยความยินยอมของท่านในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่าน ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับ บริษัทฯ ได้

8.8 สิทธิในการยื่นข้อร้องเรียน

หากท่านมีความกังวลหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติของบริษัทฯ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อบริษัทฯ โดยใช้รายละเอียดการติดต่อตามข้อ 11 ของนโยบายฯ ฉบับนี้ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเหตุให้เชื่อได้ว่าบริษัทฯ ได้ทำการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิยื่นข้อร้องเรียนต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามระเบียบและวิธีการตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคำร้องขอใช้สิทธิของท่านและดำเนินการตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

9. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ มีมาตรการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล โดยการจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลให้สามารถเข้าถึงได้โดยเจ้าหน้าที่เฉพาะรายหรือบุคคลที่มีอำนาจหน้าที่หรือได้รับมอบหมายที่มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้กับท่านเท่านั้น ซึ่งบุคคลดังกล่าวจะต้องยึดมั่นและปฏิบัติตามมาตรการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของ บริษัทฯ อย่างเคร่งครัด ตลอดจนมีหน้าที่รักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนเองรับรู้จากการปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่ โดยบริษัทฯ มีมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลทั้งในเชิงบริษัทหรือเชิงเทคนิคที่ได้มาตรฐานสากล และเป็นไปตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด

                  นอกจากนี้ เมื่อบริษัทฯ มีการส่ง โอนหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม ไม่ว่าเพื่อการให้บริการตามสัญญา หรือข้อตกลงในรูปแบบอื่นที่บริษัทฯ จะกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษาความลับที่เหมาะสมและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อยืนยันว่าข้อมูลส่วนบุคคล ที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมจะมีความมั่นคงปลอดภัยอยู่เสมอ

10. การเชื่อมต่อเว็บไซต์หรือบริการภายนอก

                  บริการของบริษัทฯ อาจมีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม ซึ่งเว็บไซต์หรือบริการดังกล่าวอาจมีการประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีเนื้อหาสาระแตกต่างจากนโยบายนี้ บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านศึกษานโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์หรือบริการนั้น ๆ เพื่อทราบในรายละเอียดก่อนการเข้าใช้งาน ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีความเกี่ยวข้องและไม่มีอำนาจควบคุมถึงมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์หรือบริการดังกล่าวและไม่สามารถรับผิดชอบต่อเนื้อหา นโยบาย ความเสียหาย หรือการกระทำอันเกิดจากเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม

11. วิธีการติดต่อบริษัทฯ

บริษัทสถาพรบุ๊คส์ จำกัด เป็นผู้ประสานงานเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยใด ๆ หรือต้องการใช้สิทธิของท่านตามที่ กำหนดไว้ในนโยบายฯ นี้ ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ผ่านช่องทาง ดังนี้

บริษัทสถาพรบุ๊คส์ จำกัด

อีเมล : [email protected]

สถานที่ติดต่อ : 18 ซอยลาดปลาเค้า 63 แขวงอนุเสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 (สำนักงานใหญ่)

 

12. การเปลี่ยนแปลงประกาศฯ ฉบับนี้

บริษัทฯ อาจทำการเปลี่ยนแปลงนโยบายฯ ฉบับนี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศฯ ที่สำคัญใด ๆ พร้อมกับนโยบายฯ ฉบับปรับปรุง ผ่านช่องทางที่เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงประกาศฯ ฉบับนี้เป็นระยะ ๆ

นโยบายฯ ฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 แก้ไขครั้งที่ 01